"در حاشیه "
روز 27اردیبهشت، رزیدنت سال سوم بیهوشی در اتاق عمل بیمارستان قایم مشهد دچار ایست قلبی شد، به محض اطلاع تمام پزشکان به سمت اتاق عمل دویدند، احیاء موثر نبود و خانم دکتر جوان از دنیا رفت اما غم انگیز تر اینکه، همراهان بیماران با دیدن دویدن پزشکان با خنده و تمسخر میگفتند پزشکان حاشیه هستند، الکی میدوندو فیلم بازی میکنند که مثلاً ما خیلی کار میکنیم،از آقای مدیری ومسولین رسانه ملی تشکر میکنیم که در هرحالی خنده را برلبان مردم می نشانند،واقعاً هم جای خندیدن دارد که قبل از خروج بیمار از اتاق عمل جنازه بی جان پزشک بیماران از اتاق عمل خارج شود از طرف جامعه پزشکی این موفقیت را به مهران مدیری و دوستان تبریک می‌گوییم
دکتر  
تخصص:
درجه تحصیلی:
آدرس مطب:
تلفن مطب:
آنچه در این نسخه می خوانید

گزارش هئیت مدیره سازمان
تحلیل مسایل بالینی
آروما تراپی چیست؟
نام دارو ژنریک یا تجارت
لیزر درمانی