دومین جلسه هماهنگی اجرا و نظارت بسته سوم طرح تحول سلامت
باحضور روسا انجمنها و مسئولین فنی بیمارستانها و مراکز درمانی درسازمان نظام پزشکی وبا تبیین شرایط موجود و راهکارها و درخواست از روسای انجمنها مبنی بر ویرایش بسته سوم طرح جامع سلامت توسط جناب آقای دکتر شاپوری رییس سازمان نظام پزشکی و بیان جزییات این طرح توسط دبیر محترم -جناب آقای دکتر توده زعیم و بیان چگونگی اجرای قوانین انتظامی در موارد احتمالی تخلفات -توسط دادستان محترم سازمان -جناب آقای دکتر حقیقی
دکتر  
تخصص:
درجه تحصیلی:
آدرس مطب:
تلفن مطب:
آنچه در این نسخه می خوانید

گزارش هئیت مدیره سازمان
تحلیل مسایل بالینی
آروما تراپی چیست؟
نام دارو ژنریک یا تجارت
لیزر درمانی